ATI Mobility Catalyst v7.5 정식 Driver For Win2K/XP
 바쿠마루
 조회 : 1202 , 2007/06/20 17:26
초고속 100Mb 다운 | 다운로드링크 복사

보드나라 자료실은 전용 고속회선으로 최대 100Mbps의 초고속 다운로드를 제공합니다
IE9 사용자는 다운로드가 응답하지 않을경우 도구-옵션-삭제 클릭하여 캐시 삭제후 클릭하세요

안녕하세요.
2007년 5월 31일 업데이트된 ATI Mobility Catalyst v7.5 정식 드라이버 입니다.

Win2K/XP/2K3에서 동작합니다.

지원하는 모바일 칩셋은 다음과 같습니다.
"ATI MOBILITY FIRE GL T2/T2e" = ati2mtag_M10GL, PCI\VEN_1002&DEV_4E54
"ATI MOBILITY FireGL V3100" = ati2mtag_M22GL, PCI\VEN_1002&DEV_5464
"ATI MOBILITY FireGL V3200" = ati2mtag_M24GL, PCI\VEN_1002&DEV_3154
"ATI MOBILITY FireGL V5000" = ati2mtag_M26GL, PCI\VEN_1002&DEV_564B
"ATI MOBILITY FireGL V5200" = ati2mtag_M56GL, PCI\VEN_1002&DEV_71C4
"ATI MOBILITY RADEON 9500" = ati2mtag_M10, PCI\VEN_1002&DEV_4E52
"ATI MOBILITY RADEON 9550" = ati2mtag_M12, PCI\VEN_1002&DEV_4E56
"ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series" = ati2mtag_M10, PCI\VEN_1002&DEV_4E50
"ATI MOBILITY RADEON 9800" = ati2mtag_M18, PCI\VEN_1002&DEV_4A4E
"ATI Mobility Radeon X1300" = ati2mtag_M52, PCI\VEN_1002&DEV_714A
"ATI Mobility Radeon X1300 " = ati2mtag_M52, PCI\VEN_1002&DEV_7149
"ATI Mobility Radeon X1400" = ati2mtag_M54, PCI\VEN_1002&DEV_7145
"ATI Mobility Radeon X1600" = ati2mtag_M56, PCI\VEN_1002&DEV_71C5
"ATI Mobility Radeon X1700" = ati2mtag_M56, PCI\VEN_1002&DEV_71D5
"ATI Mobility Radeon X1700 " = ati2mtag_M56, PCI\VEN_1002&DEV_71DE
"ATI Mobility Radeon X1700 XT" = ati2mtag_M56, PCI\VEN_1002&DEV_71D6
"ATI Mobility Radeon X1800" = ati2mtag_M58, PCI\VEN_1002&DEV_7102
"ATI Mobility Radeon X1800 XT" = ati2mtag_M58, PCI\VEN_1002&DEV_7101
"ATI MOBILITY RADEON X300" = ati2mtag_M22, PCI\VEN_1002&DEV_5460
"ATI MOBILITY RADEON X300 " = ati2mtag_M24, PCI\VEN_1002&DEV_3152
"ATI MOBILITY RADEON X600" = ati2mtag_M24, PCI\VEN_1002&DEV_3150
"ATI MOBILITY RADEON X600 SE" = ati2mtag_M24C, PCI\VEN_1002&DEV_5462
"ATI MOBILITY RADEON X700" = ati2mtag_M26, PCI\VEN_1002&DEV_5652
"ATI MOBILITY RADEON X700 " = ati2mtag_M26, PCI\VEN_1002&DEV_5653
"ATI MOBILITY RADEON X800" = ati2mtag_M28, PCI\VEN_1002&DEV_5D4A
"ATI MOBILITY RADEON X800 XT" = ati2mtag_M28, PCI\VEN_1002&DEV_5D48
 
1


 
   이 게시물의 댓글 보기
로그인 | 이 페이지의 PC버전
Copyright NexGen Research Corp. 2010